KARAPATANG PANTAO AT PAGMIMINA
Mga Modyul sa Pagsubaybay at Pagdodokumento ng mga Paglabag sa Karapatang Pantao

Ang industriya ng pagmimina sa Pilipinas ay may mahabang kasaysayan ng paglabag sa karapatang pantao lalo na ng karapatan sa lupa, tubig, kabuhayan, kalusugan at kapaligiran. Karaniwang apektado’t nasasalanta ng malawakang pagmimina ang mga mamamayang katutubo sa mga bulubunduking bahagi ng bansa tulad ng Cordillera, Marinduque, Samar, Surigao at Zamboanga. Hindi biro ang kabuhayan, lupain, katawang tubig at kagubatang nawasak ng pagmimina sa mga nagdaang dekada sapagkat hanggang sa kasalukuyan panahon,  ramdam at isinasabalikat pa rin ng mamamayan ang tindi ng epekto nito.

Bagama’t nagkaroon ng pansamantalang paghupa sa operasyon ng mga korporasyon ng pagmimina sa bansa bunga ng samu’t saring kadahilanan, nagkakaroon ng muling pagsigla ang industriya lalo na nang maipasa ang Mining Act of 1995 at ideklarang konstitusyonal ang batas na ito ng Korte Suprema noong Disyembre 2004.

Sa pagsisikap ng pamahalaan na lubusang i-liberalisa ang industriya at malayang papasukin ang mga dayuhang mangangalakal, inaasahan ang pagtindi ng paglabag sa karapatang pantao ng mga apektadong komunidad sa isang banda at ang pagsigla ng pagtutol at pakikibaka ng mamamayan laban sa pagmimina, sa kabilang banda. Sa ganitong kalagayan, mahalaga ang ibayong paghahanda ng mga komunidad at mamamayan sa mga labanang kanilang haharapin o hinaharap na, sa kaso ng mga eryang  nakapuwesto na ang mga korporasyon sa pagmimina.

Isang aspeto ng komprehensibong paghahanda ay ang malaman at maunawaan ng mga komunidad at mamamayan ang kanilang mga indibidwal at kolektibong karapatan at responsibilidad, at maitaas ang kanilang kakayahang maipaglaban at maangkin ang mga karapatang ito. Edukasyon at pagsasanay ang isang mahalagang porma ng paghahanda.

Bilang institusyon sa pananaliksik at impormasyon ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), ang Philippine Human Rights Information Center (PhilRights) ay nagsagawa ng isang proyektong naglayong maitaas ang kaalaman at kakayahan ng mga mamamayan, lalo na ng mga katutubo, sa larangan ng karapatang pantao, at pagsubaybay at pagdodokumento ng mga paglabag sa karapatang pantao sa kanilang komunidad. Ito ang nakitang kontribusyon ng PhilRights sa lumalawak na kilusan laban sa pagmimina sa iba’t ibang bahagi ng kapuluan. Ang paglapat ng mga konsepto, prinsipyo at pamamaraan ng karapatang pantao sa isyu ng pagmimina ay kritikal sa pag-unawa at paggagap sa katotohanang ang pagmimina ay isyu ng karapatang pantao.

Ang publikasyong Karapatang Pantao at Pagmimina: Mga Modyul sa Pagsubaybay at Pagdodokumento ng mga Paglabag sa Karapatang Pantao ay  ambag ng PhilRights sa mga pagkilos na isinasagawa ng mga komunidad at organisasyon ng mga katutubong apektado ng at/o nanganganib sa, mapanirang epekto ng malawakang pagmimina.

Binubuo ng pitong (7) modyul, ang materyal na ito ay nabuo sa layuning maitaas ang antas ng kaalaman at kasanayan ng mga lider at kasapi ng mga organisasyong masa at lokal na pamahalaan sa larangan ng karapatang pantao at sa pagsubaybay at pagdodokumento ng mga paglabag sa kanilang karapatang sibil at pulitikal, ekonomiko, sosyal at kultural.

Naninindigan ang PhilRights na ang kaunlaran ng isang pamayanan ay makakamit sa paggalang at pagtaguyod sa karapatang pantao ng mga mamamayan, paglalagay sa tao sa gitna ng mga patakaran at programa sa kaunlaran, pagkilala at pagbibigay-buhay sa makabuluhan at aktibong partisipasyon ng taumbayan. Subalit sa isang lipunang ang pangunahing sukatan at konsiderasyon ng kaunlaran ay ang paglaki ng ekonomiya at pagkamal ng tubo kahit pa masagasaan ang kabuhayan, kultura at kapaligiran ng mamamayan, tungkulin ng bawat mamamayang ipagtanggol at angkinin ang kanyang mga karapatan. Ang mga modyul na nakapaloob sa publikasyong ito ay pag-aarmas para sa ganitong layunin at direksyon.

NYMIA PIMENTEL SIMBULAN, DR PH
Executive Director
Disyembre 2006