SOUND AND FURY: HUMAN RIGHTS AND THE 2010 PRESIDENTIAL CANDIDATES

Itakda ang kinabukasan ng bayan

Malapit na ang Mayo 10, isang araw sa kasaysayan ng ating bansa kung saan nabubura ang hindi pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino.   Sa araw na ito, ang mahirap ay nagiging kapantay ng mayaman; ang mga ordinaryong mamamayan ay nagiging kasing-importante ng mga opisyal ng gobyerno.

Sa araw ng pambansang eleksyon, saang sulok man ng Pilipinas, ang bawat boto – mayaman man o mahirap, bata o matanda, babae o  lalaki, may asawa o wala, nakatapos ng kolehiyo o hindi, nasa siyudad o kanayunan, Moro, Katutubo o Kristiyano – ay magkakapareho ang halaga at bilang. May tig-isang boto tayo at ang bawat isang botong ito, kapag binilang at pinagsama-sama, ay magiging mapagpasya sa pagpapanalo ng mga karapatdapat na pinuno ng ating bansa sa susunod na 3 hanggang 6 na taong panunungkulan sa iba’t ibang sangay at antas ng gobyerno.

Ang pag-exercise at pag-angkin ng karapatang bumoto ay hindi lamang responsibilidad ng bawat botante. Ito ay isang mahalagang tungkulin dahil nakasalalay sa ating pagboto at iboboto ang kinabukasan ng ating bansa at ng susunod na henerasyon. Ang isang boto ng bawat Pilipino ay katumbas ng buhay o kamatayan ng ating mga sanggol; karunungan o kamangmangan ng ating mga estudyante; makataong pamumuhay o laganap na kahirapan ng ating mga magsasaka; maayos na trabaho o paghihikahos ng mga manggagawa; at mayamang kapaligiran o pagkawasak ng ating mga kabundukan at dagat.

Ang boto ng bawat isa sa atin ang pag-asa ng mahigit 94 milyong Pilipino.  Sa Mayo 10, angkinin ang karapatang bumoto para sa mga tunay na maglilingkod sa bayan.

Sa Mayo 10, ipagtanggol ang boto!

In this issue:


Download the
Human Rights Forum March 2010.

Leave a Comment Using Facebook